Undervisere: Heike Klint Dalslet og Trine Marie Sand 

 

Dag 1: 

Dagen indeholder: 

 • Introduktion til uddannelsen, underviserne og holdet
 • Forskellige afsæt for at få øje på egne fortællinger om ”hvem er jeg” 
 • Oplæg om fortællingens kraft og muligheder
 • Introduktion til begrebet eksternalisering 
 • Viden om narrativt familiearbejde  

På det første modul vil vi introducere nogle grundlæggende narrative ideer, og med afsæt i deltagernes egne fortællinger sætte fokus på begreberne ”problemfortællinger” og ”foretrukne fortællinger” 

Ordet narrativ betyder fortælling. Den narrative tilgang mener, at vi skaber mening i vores liv, via fortællinger. Vi får opfattelsen af hvem vi er, via de fortællinger som andre fortæller om os – og dem som vi fortæller om os selv. Nogle fortællinger kan være fastholdende og begrænsende, mens andre kan være frisættende og udviklende. Det er vigtigt for et barns fornemmelse af sig selv at kende sin historie, sine omgivelser, sine indre og ydre sansninger.  At have navne og begreber for sine erfaringer.

Barnet øver sig i, at mestre begivenheder ud fra sine erfaringer og tolkninger. Vi kan forstå identitet – som at selvet er en beretning, der er forståelig i de igangværende relationer - og i det sprog som barnet skaber undervejs - og vakler relationerne - så vakler barnet i sin selv selvfortælling. 

En fundamental ide i den narrative verden er, at problemet er problemet - mennesket er ikke problemet, men kan gribes af problemer, få besøg af problemer osv. 

Man bruger sproget til at gøre problemet til en selvstændig størrelse og dermed adskille problemet fra personen.

I stedet for at tale internaliserende om fx: ”han er en meget vred person” så taler vi eksternaliserende og kan fx formulere en beskrivelse som: ”Vreden stemme har fat lige nu” 

Det eksternaliserende sprog giver plads til flere og nuancerede beskrivelser og giver os mulighed for at være nysgerrige på andre versioner end den som problemet tilbyder.

 

Dag 2: 

Dagen indeholder: 

 • Oplæg om lytning og dobbeltlytning
 • Introduktion til positionskortet 
 • Træning i at bruge eksternaliserende sprogbrug
 • Øvelse i at anvende positionskortet til eksternaliserende samtaler 

En vigtig opgave for den professionelle er evnen til at lytte og det at skabe en god ramme om samtalen. 

I den narrative tilgang arbejder vi med begrebet dobbeltlytning, hvilket betyder at vi BÅDE lytter til problemfortællingen OG samtidig lytter efter ”sprækker” i fortællingen. Det vil sige at vi er opmærksomme på, hvornår den anden fortæller om initiativer eller erfaringer som modsiger problemet.  Sprækker som giver os adgang til andre og mere nuancerede fortællinger om hvem personen også er, hvad han også kan og ved. 

Grundlæggeren af narrativ teori, Michael White, citeres for at have sagt, at en problemmættet beskrivelse aldrig kan være helt dækkende. Altså der vil altid være andre historier der kan fortælles, andre erfaringer som kan inddrages, en anden viden som der kan trækkes på.

Vi sætter episoder i vores liv sammen i sekvenser og dette kommer til at udgøre et plot, en konklusion om hvem vi er i verden. Hvis plottet er, at man ser sig selv som en dårlig mor kommer dette til at påvirke den måde vi gør moderskab på. 

 

Dag 3: 

Dagen indeholder: 

 • Oplæg om fortællinger og agenthed
 • Forældreskabsfortællinger, hvordan beskrivelser af identitet og egenskaber kan sætte rammen om livet – i flere generationer 
 • Gennemgang af det narrative genogram
 • Viden om hvordan det er muligt at arbejde med forældres egne identitetskonklusioner og hvordan de kan påvirke barnet 
 • Fortsat træning i brug af positionskortet og fokus på fundering af nye fortællinger

En af de vigtige ideer i den narrative tilgang, handler om at forstærke foretrukne sprækker og initiativer. At gøre små, løsrevne erfaringer, som modsiger problemhistorien, til genstand for en detaljeret udforskning. Vi ønsker at udfolde og tykne på fortællinger som kan bevæge mennesker i en foretrukken retning. At hjælpe med at få øje på, hvordan de selv kan påvirke deres forældreskab og muligheder i fremtiden. Denne egen indflydelse eller handlekraft, kalder det narrative for agenthed. Vi arbejder med hvordan det kan blive muligt for den enkelte forældre at have både sit eget og barnets sind på sinde. 

 

Dag 4: 

Dagen indeholder:

 • Grundprincipper i narrativ traumebehandling 
 • Træning i grundprincipper og narrative traumemetoder
 • Viden om forskellige traumetyper
 • Introduktion til hvordan vi kan lave samtaler - om det der er svært og problematisk -for at få adgang til det der er vigtigt i menneskers liv. 
 • Viden om kroppens reaktioner på traumer. 

Traumer resulterer i en fundamental reorganisering af psykens og hjernens bearbejdning af sansning. Det forandrer ikke alene hvad vi tænker men selve evnen til at tænke. Et uforløst traume kan bevæge sig gennem generationer og derfor bliver det vigtigt at tænke i tidlig indsats.

Dagen har fokus på hvordan vi kan lære kroppen, at faren er ovre og lære den hvilket kontekst den er i. Hvis kroppen ikke lærer det er der stor risiko for, at forældre kan videregive egne oplevede traumer til deres børn.

 

Dag 5:

Livets Slæde

Dagen indeholder:

 • Oplæg om Livets slæde
 • Demonstration i brug af metoden
 • Eget arbejde med Livets slæde
 • Eget arbejde med oplevede traumer 
 • Gennemgang af studiegrupper og studiemakker-ordning

Den narrative model livets slæde introduceres. 

Modellen er grønlandsk model til at arbejde med traumer og er en veludviklet og brugbar måde at hjælpe børn og voksne til at fortælle om deres liv. 

Det er en metode, der skaber mulighed for at børn og voksne kan tale om deres liv, om deres færdigheder, værdier, ressourcer og de svære ting som kan være i deres liv. 

Metoden kan bruges både til undersøgelse og intervention.

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme