Psykoterapeutuddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er at uddanne og træne terapeuter til at arbejde med individuel-, par-, familie og gruppeterapi.

Uddannelsen udvikler og styrker de studerendes teoretiske, metodiske, personlige og relationelle kompetencer.

SIF uddanner højt kvalificerede praktikere, som er teoretisk godt forankrede til at kunne arbejde professionelt som terapeuter i såvel privat som offentligt regi.

Uddannelsen har et solidt teoretisk og metodisk udgangspunkt i systemisk og narrativ tænkning.

Dette teori- og metodegrundlag suppleres af::

  • Emotionsfokuseret terapi (EFT og EFFT)
  • Imago terapi
  • Neuroaffektiv teori og metode
  • Mentaliseringsbaseret teori og metode
  • Udvikling- og tilknytningspsykologi

Den 4-årige uddannelse på SIF er således baseret på flere tilgange og metoder til psykoterapi. Da ingen metodisk tilgang er virksom for alle mennesker, er dette med til at sikre, at de kommende psykoterapeuter får et stort mulighedsrum til at vælge, hvilke metoder der er meningsfulde i de enkelte samtaler.  Metoderne vil både kunne anvendes i sammenhæng og hver for sig, og bredden i metoderne sikrer den nuancerings og kompleksitetsgrad, som udøvelsen af faget kræver.

De studerende opbygger under uddannelsen et velfunderet teoretisk og metodisk vidensfundament, der kan danne grundlag for udviklingen af deres praksis.

Terapi foregår i et resonansfelt og derfor er terapeutens evne til at kunne gå i kontakt og til at kunne være i et følelsesmæssigt nærvær afgørende. Uddannelsen tilstræber derfor, at de studerende udvikler en høj grad af selvindsigt og en forståelse for egen livshistories betydning i det terapeutiske rum.

Denne udvikling understøttes yderligere af den studerendes deltagelse i egenterapisessioner, som er med til give et ’indefra’ blik på den terapeutiske proces. 

Uddannelsens overordnede formål er nøje afstemt med de eksterne rammer og betingelser for godkendte psykoterapeutuddannelser (MPF) i Danmark, ligesom formålsbeskrivelsen løbende forholder sig til uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans.

De nationale rammer for uddannelsen til psykoterapeut hos SIF:

Instituttet forholder sig løbende til, at uddannelsens formålsbeskrivelse er i overensstemmelse med den nationale kompetenceramme, som de godkendte institutter under Dansk Psykoterapeutforening i fællesskab har udarbejdet og forpligtet sig i forhold til.

Den nationale kompetenceramme samt EAPs kompetenceramme er begge tilgængelige på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside.

Instituttet deltager sammen med de øvrige godkendte uddannelser i Forum under Dansk Psykoterapeutforening, hvor forhold i tilknytning til ovenstående drøftes løbende.


Uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans:

Det overordnede formål med uddannelsen er nært forbundet med uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans, og derfor afstemmes uddannelsens overordnede formål løbende med den viden, instituttet har om bredden i og udviklingen af de professionsfelter, hvor uddannelsen anvendes.

Vi lader os desuden løbende inspirere og informere af det netværk af nationale samarbejdspartnere, som benytter instituttets uddannelser som led i efteruddannelse af deres ledere og medarbejdere. Vi inddrager også færdiguddannede terapeuter fra SIF, der har selvstændig virksomhed som psykoterapeut som deres hovedbeskæftigelse.

 

 
 
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund