Uddannelse i supervision, vejledning og gruppefacilitering

Dette er en uddannelse for dig, der som fagprofessionel beskæftiger dig med supervision, vejledning og gruppeforløb – eller som gerne vil kunne løse denne type opgaver i fremtiden.

På uddannelsen lærer du at være tovholder på samtaler, hvor der er vigtige og svære ting på spil for deltagerne. Du får styrket dine færdigheder i at:

  • stille spørgsmål
  • strukturere forløb
  • rammesætte dialoger
  • understøtte refleksioner
  • navigere i dine samtalepartneres forskellige ønsker og forudsætninger

Uddannelsens narrative og systemiske udgangspunkt giver dig nye perspektiver på de processer, der udspiller sig i organisationer, i grupper og hos det enkelte menneske. Dette både i forbindelse med problemer og kriser, og når det handler om at skabe udvikling og forandring i retning af det ønskede.

Når du fremover skal være andre behjælpelig med at finde nye veje, vil du efter endt uddannelse kunne trække på et solidt kendskab til fortællingers virkemidler og effekter - og på din styrkede forståelse for relationer, samspil og sprogets betydning.   

I uddannelsesforløbet får du mulighed for at betone de emner og temaer, som i særlig grad passer til din hverdag og praksis. Du kommer derfor også i studiegruppe med de medstuderende, som har fokus på de samme områder som dig.

Internatformen, hvor vi spiser og overnatter sammen på kursusstedet, skaber en optimal ramme for at kunne lære nyt og øve sig i en tryg og anerkendende atmosfære. På den måde understøttes dine udviklingsskridt af et stærkt fællesskab bland dig og dine medstuderende – og af et følgeskab fra dine undervisere, som med lydhørhed og interesse vil have blik for både din og holdets læring og trivsel.

Teori og Metode:

Teoretisk tager uddannelsen udgangspunkt i systemisk og narrativ tænkning.

Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, og at der altid er flere historier end dem, der umiddelbart står frem. En grundlæggende narrativ idé er, at det er ”Problemet der er problemet”, og at mennesker ikke alene kan defineres ud fra en problemmættet fortælling. I en samtale er det derfor vigtigt også at udfolde fortællingerne om de værdier og håb, som er blevet trådt under fode af problemerne, og som derfor endnu ikke er blevet tillagt mening. Ved også at give opmærksomhed til disse aspekter, vil det være muligt at skabe nye handlemuligheder i en mere ønsket retning.

Systemisk teori er optaget af sprog, relationer, forskelle og sammenhænge. En grundlæggende ide i det systemiske perspektiv er, at alting er forbundet, og at en ændring ét sted vil medføre en ændring i hele ”systemet”. Det er derfor hjælpsomt i en samtale at kunne opdage, hvordan de forskellige personer i en gruppe / på en arbejdsplads påvirker hinanden, og hvordan de kan opløse problemet ved bevidst at gøre noget anderledes.

Undervisningsform:

Modulerne tilrettelægges med vægt på både teoretiske oplæg, dialog i plenum og praksisnære øvelser, der giver dig og dine medstuderende masser af konkret samtaletræning

Der vil gennem hele forløbet være stor fokus på at koble den viden og de færdigheder, som tilegnes i undervisningslokalet, til deltagernes egen praksis.

Studiegrupper og træningsgrupper:

Mellem hvert modul mødes du med nogle af dine medstuderende i studiegrupper, hvor I øver samtalepraksis og reflekterer over den læste litteratur. Som grundlag for eksamen skal du udføre et samtaleforløb med en træningsgruppe med en varighed på mindst 3 gange

Forudsætninger for deltagelse:

På uddannelsen kan optages studerende som har en lang eller mellemlang uddannelse indenfor de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser – eksempelvis pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og sundhedsplejersker. Udover din grunduddannelse skal du have minimum 3 års erhvervserfaring inden for området. 

Varighed:

Uddannelsen afvikles som internat og strækker sig over 8 moduler af 2 dages varighed.

Pris

Kr. 39.000,- 
Det er muligt at betale månedsvis. Ved tilmelding sender kontoret en betalingskontrakt og der betales kr. 1500,-.
Næste hold starter 29-30. april 2024
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme