Er det en del af dit arbejde at supervisere, rådgive og vejlede andre – eller vil du gerne kvalificere dig til at kunne løse den type opgaver i fremtiden, så er SIF´s supervisoruddannelse måske noget for dig. På uddannelsen lærer du at være tovholder på samtaler, hvor der er vigtige og somme tider svære ting på spil for dem, som du taler med. Du vil få styrket dine færdigheder både i forhold til at tale med enkeltpersoner og facilitere samtaler med grupper. 

Indhold:

I løbet af uddannelsen vil du opnå viden om:

  • Systemisk/narrativ teori og praksis
  • Lytning og det at stille spørgsmål
  • At gøre brug af gruppen i supervision
  • Kreativ brug af metaforer, billeder og leg
  • Sprog og kommunikation
  • Supervision på baggrund af voldsomme hændelser
  • Magt, diskurser og dekonstruktion
Teori og Metode:
 
Teoretisk tages der udgangspunkt i systemisk og narrativ tænkning.

Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, mange fortællinger, og at der altid er flere historier som kan fortælles, end dem der umiddelbart står frem. En grundlæggende ide det narrative er, at problemet er problemet og at mennesker ikke blot kan defineres af en problemmættet fortælling, men også af levet liv og erfaringer som endnu ikke er blevet tillagt mening. I en supervision, som tager afsæt i en problemfortælling, er det derfor samtidig vigtigt at udfolde fortællinger om erfaringer, værdier og håb. Ved også at give opmærksomhed til disse aspekter, vil det være muligt at give modvægt og nye handlemuligheder i en mere ønsket retning.

Systemisk teori er optaget af sprog, relationer, forskelle og sammenhænge. En grundlæggende ide i det systemiske perspektiv er, at alting er forbundet, og at en ændring ét sted, vil medføre en ændring i hele ”systemet”. Det er derfor hjælpsomt i supervision at kunne opdage hvordan de forskellige personer i en gruppe / på en arbejdsplads, påvirker hinanden og hvordan de kan opløse problemet ved bevidst at gøre noget anderledes.

Undervisningsform:

Modulerne tilrettelægges med vægt på både teoretiske oplæg, diskussion og øvelser / træning

Det vil være et omdrejningspunkt at koble den viden som tilegnes i undervisningslokalet, til deltagernes egen praksis. Der vil hele forløbet være en stærk kobling mellem teori og praksis

Studiegrupper og træningsgrupper:

Mellem hvert modul mødes de studerende med deres studiegrupper og træner supervision og snakker om den læste litteratur. 

Som grundlag for eksamen skal den studerende udføre på supervision med en træningsgruppe min. 3 gange

Forudsætninger for deltagelse:

På uddannelsen kan optages studerende som har en lang eller mellemlang uddannelse indenfor de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser – eksempelvis pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, sundhedsplejersker. Udover uddannelsen skal den studerende have minimum 3 års erhvervserfaring inden for området. 

Varighed:

Uddannelsen afvikles som internat og strækker sig over 8 moduler af 2 dages varighed.

Pris

Kr. 34.500,- 
Det er muligt at betale månedsvis. Ved tilmelding sender kontoret en betalingskontrakt og der betales kr. 1500,-.
Næste hold starter 30-31. januar 2023
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund