Supervisor-uddannelsen 2020/2021

 

Modul 1: 19. - 20. oktober 2020

Indhold: På det første modul lægger vi vægt på at få præsenteret os for hinanden, gennemgået uddannelsen opbygning og få hørt til alles erfaringer med supervision. Derudover introduceres de overordnede ideer indenfor den systemiske og narrative tænkning, som er uddannelsen teoretiske afsæt. 

Vi vil desuden arbejde med at definere begrebet supervision – hvad kendetegner supervision, og hvordan kan vi navigere og balancere bedst muligt i forhold til andre praksisser som grænser op til supervision såsom terapi, rådgivning og konsultation.

Vi kigger på tips og tricks samt opmærksomhedspunkter i forhold til opstart af et supervisionsforløb.

 

Modul 2: 30. november - 1. december 2020

Indhold: På 2. modul sætter vi fokus på lytning og det at stille spørgsmål. Der er mange at gå veje, når vi skal udvælge, hvilke spørgsmål der stilles til den problemstilling, som supervisanden ønsker supervision på. Vi kigger på forskellige måder at udfolde fortællinger på og på de veje der fører til mere fortrukne fortællinger, som kan bidrage til at give supervisanden fornyet energi og engagement i sit arbejde. Vi vil komme omkring eksternaliserende sprogbrug, genforfattende samtaler og træne, hvordan ideen om det fraværende men implicitte kan bringes i anvendelse i supervision.

Vi vil desuden have fokus på, hvordan du bedst muligt kan arbejde med supervisandens personlige fortælling uden at krydse grænsen til det terapeutiske rum.

 

Modul 3: 11. - 12. januar 2021

Indhold: Modulet handler om at gøre brug af gruppen i supervisionsrummet. Hvordan kan vi involvere de øvrige deltagere som aktive medspiller, som understøtter supervisandens viden og erfaringer, samtidig med at de inviteres til at bringe nye perspektiver i spil? I den forbindelse spiller opstarten af gruppen, og afklaringen af dens kontekst, en vigtig rolle. Idéerne om reflekterende team, bevidning og poetisering introduceres og trænes. Vi vil også have fokus på de færdigheder, vi kan trække på som supervisor, når vi skal være tovholder på samtaler, hvor flere stemmer byder sig til, og hvor kompleksiteten derfor bliver større end i individuelle supervisioner. Hvordan kan vi med en sikker hånd på roret holde supervisionen på rette kurs, mens vi samtidig stiller dig åben over for de ting, der udspiller sig i gruppen?   

Modul 4: 22. - 23. februar 2021

Indhold: Dette modul har et særligt fokus på sproget og på kommunikationsperspektivet. Der sættes blandt andet fokus på positioneringsbegrebet og på de muligheder og faldgruber, som kommer til syne, når vi balancerer imellem at indtage en centreret og decentret position. Vi arbejder med organisationsforståelse og begreber som kontekstafklaring, domæner og nysgerrighed og ser på hvordan disse forståelser og begreber kan være hjælpsomme i supervision.

Vi udfolder, hvordan man som supervisor bliver inviteret ind i mange slags virkeligheder og kigger nærmere på hvordan du kan bestræbe dig på ikke blive suget ind i en totaliserende version af det, der bringes op i supervisionen. Vi arbejder med, hvordan vi kan invitere de stemmer, der ikke automatisk gives lyd, ind i rummet.

Vi sætter spot på sprogets meningsskabende kraft og den definitionsmagt som ligger heri.

 

Modul 5: 29. - 30. marts 2021

Indhold: 5. modul introducerer tanken om, at vi via metaforer, billeder og leg kan styrke funderingen af nye fortællinger og perspektiver.

Vi taler om, hvordan kreativitet kan styrke revitaliseringen af det faglige fokus og samtidig styrke super-visandens viden om sig selv og sine værdier.

Modulet har fokus på de fortællinger og identitetskonklusioner som vi har om os selv. Vi kigger på hvordan disse konklusioner kan have tendens til at invitere sig selv ind i supervisionsrummet, og hvordan vi kan have opmærksomhed på de effekter og virkninger, som vores egne fortællinger om os selv har.

Vi vil derudover arbejde med hvordan vi på forskellige måder kan gøre brug af tavlen, herunder hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til den udvælgelse vi laver.

 

Modul 6: 3. -  4. maj 2021

Indhold: På dette modul sætter vi fokus på vigtige opmærksomhedspunkter som vi skal have for øje, når vi skal yde supervision til en professionel, som har været udsat for voldsomme oplevelser og hændelser i deres arbejde. Metodisk tages der udgangspunkt i forskellige teoretiske tilgange og forståelser til og af traumer samt mentaliserings begrebet.

Vi sætter fokus på kroppen og kroppens mærkninger og responser, og vi arbejder med, hvordan supervision kan være forebyggende i forhold til stress, udbrændthed og forråelse i arbejde. På dette modul har vi også fokus på at give dig som supervisor nogle redskaber til at arbejde med sin egen tilstedeværelse i supervisionsrummet og på hvordan vi som supervisorer kan holde bedst muligt øje med vores egen mentale tilstand.

 

Modul 7: 21. -  22. juni 2021

Indhold: På dette modul sætter vi fokus på moderne magt, diskurser og dekonstruktion. Særligt har de franske filosoffer Michel Foucault og Jacques Derridas bidraget til udvikling af den narrative teori og praksis og vi arbejder med, hvordan vi med inspiration herfra kan udfordrer og spørge ind til ”taget for givetheder” og ”sandheder”, som kommer til syne i supervisionen.

Vi kigger på, hvordan magtstrukturer og relationer i personalegrupper og i organisationer (både formelle og uformelle) kan sive ind i supervisionsrummet og komme til at definere rummet.

Der arbejdes med opmærksomhedspunkter omkring lederens rolle i supervision og på supervisors muligheder og virkemidler i forhold til at få indflydelse på at skabe et fordomsfrit supervisions– og læringsrum.

 

Modul 8: 16. - 17. august 2021

Indhold: Som afslutning på uddannelsen udarbejder deltagerne en refleksionsrapport om et supervisionsforløb. Rapporten afleveres til underviserne 14 dage før modulet, som der gives en skriftlig feedback på af underviser.

På dette afsluttende modul medbringer hver deltager en DVD-optagelse fra egen supervisionspraksis, hvorfra der vises 20 minutters klip i plenum, som der givers mundtlig feedback på.

Der sættes fokus på den læring, som er opnået i forløbet og på deltagernes foretrukne stil samt på hvilket fremtids-perspektiv den enkelte har for sin supervisionspraksis.

Afslutning af uddannelsen og uddeling af uddannelsesbeviser.

 

 

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund