Modul 1: Introduktion til systemisk og narrativ samtalepraksis i organisatoriske, vejledningsmæssige og gruppedynamiske sammenhænge.  

Indhold:

Modulet introducerer de overordnede ideer inden for den systemiske og narrative tænkning, som udgør det teoretiske afsæt for uddannelsen. Der sættes ligeledes fokus på, hvordan du kan få placeret dig i en hensigtsmæssig position, når du skal varetage opgaven som tovholder på en samtale.  

Derudover arbejdes med definition af de forskellige samtalekategorier: Hvilke forskelle og ligheder er der mellem supervision, vejledning, sparring, rådgivning og procesfacilitering, og hvordan kan vi balancere og afgrænse disse samtaleformer, så de ikke træder ind over grænsen til det terapeutiske rum?

Vi deler desuden erfaringer om selv at få supervision, modtage vejledning og deltage i gruppeprocesser, ligesom vi i fællesskab danner os et overblik over de forskellige arbejdskontekster, hvori deltagerne planlægger at bruge deres opnåede færdigheder fra uddannelsen.

 

Modul 2: Lytning og det at stille spørgsmål

Indhold:

På dette modul sætter vi fokus på lytning og det at stille spørgsmål.

Der er mange veje at gå, når vi skal udvælge hvilke spørgsmål, der stilles til den problemstilling, som vores samtalepartnere ønsker at have fokus på. Vi kigger på forskellige måder at udfolde fortællinger på - heriblandt de veje, der fører til mere fortrukne fortællinger, som kan bidrage til at give fornyet energi og engagement.

Vi træner ”Positionskort 2” og ”Genforfatning” som to måder at sætte spot på unikke hændelser og historiegøre de episoder, der modsiger problemfortællingen

Derudover vil vi kigge på, hvordan ideen om ”Det fraværende men implicitte” kan bringes i anvendelse.

 

Modul 3: At gøre brug af gruppen på involverende måder

Indhold:

Modulet introducerer brugen af gruppen i supervisions- og gruppeforløb.

Vi kigger nærmere på, hvordan vi kan involvere de øvrige deltagere som aktive medspiller, som understøtter fortællerens viden og erfaringer, samtidig med at de inviteres til at bringe nye perspektiver i spil.

I den forbindelse spiller opstarten af gruppen og afklaringen af dens kontekst en vigtig rolle.

Idéerne om reflekterende team, bevidning og poetisering introduceres og trænes.

Vi vil også have fokus på de færdigheder, vi kan trække på, når vi skal være tovholdere på samtaler, hvor flere stemmer byder sig til, og hvor kompleksiteten derfor bliver større end i individuelle samtaler.

Hvordan kan vi med en sikker hånd på roret holde samtalen på rette kurs, mens vi samtidig stiller os åbne over for de ting, der udspiller sig i gruppen?

 

Modul 4: Kreativ brug af metaforer, billeder og leg i supervisionen

Indhold:

Modulet introducerer tanken om, at vi via metaforer, billeder og leg kan styrke funderingen af nye fortællinger og perspektiver i vores samtalepraksis.

Vi taler om, hvordan en kreativ tilgang kan generere nye idéer og perspektiver og samtidig styrke vores samtalepartneres viden om dem selv og deres værdier.

Vi vil derudover arbejde med, hvordan vi på forskellige måder kan gøre brug af tavlen, herunder hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til den udvælgelse, vi laver.

Som en del af modulet indgår en introduktion til grafisk facilitering og dets anvendelsesmuligheder i samtalerummet

 

Modul 5: Sprog og kommunikation

Indhold:

Dette modul har et særligt fokus på det systemiske perspektiv.

Vi sætter spot på sprogets meningsskabende kraft og den definitionsmagt som ligger heri, og vi arbejder med, hvordan vi kan invitere de stemmer, der ikke automatisk gives plads, ind i rummet blandt andet ved at interessere os for førstepersonsperspektivet.

Vi skal arbejde med positioneringsbegrebet og se på de muligheder og faldgruber, som kommer til syne, når vi balancerer imellem at indtage en centreret og decentret position.

Vi arbejder med organisationsforståelse og begreber som kontekstafklaring, domæner og nysgerrighed, og vi drøfter, hvordan disse forståelser og begreber kan være hjælpsomme i samtalerummet.

Vi udfolder, hvordan vi som tovholderes på samtaler bliver inviteret ind i mange slags virkeligheder og kigger nærmere på hvordan vi kan bestræbe os på ikke blive suget ind i en totaliserende version af det, der bringes op i supervisionen eller i gruppen.

 

Modul 6: Supervision på baggrund af voldsomme hændelser

Indhold:

På dette modul kigger vi på vigtige opmærksomhedspunkter, som vi skal have for øje i samtaler med mennesker, der har været udsat for voldsomme oplevelser og hændelser i deres arbejds- eller familieliv.

Metodisk tages der udgangspunkt i forskellige teoretiske tilgange og forståelser til og af traumer, ligesom vi berører mentaliseringsbegrebet.

Vi sætter fokus på kroppen og kroppens mærkninger og responser, og vi arbejder med, hvordan supervision og gruppesamtaler kan være forebyggende i forhold til stress, udbrændthed og forråelse.

På dette modul har vi også fokus på, hvordan du kan arbejde med din egen tilstedeværelse i samtalerummet, og på hvordan du kan holde bedst muligt øje med din egen mentale tilstand.

 

Modul 7: Magt, normer og diskurser

Indhold:

På dette modul sætter vi fokus på magt, normer og diskurser. En af de væsentlige inspirationskilder til narrative teori og praksis er den franske filosof Michel Foucault, og vi arbejder på modulet med, hvordan vi med inspiration i hans tanker kan udfordre og spørge ind til de ”sandheder” og ”selvfølgeligheder”, som måtte vise sig undervejs i en samtale.

Vi kigger på, hvordan magtstrukturer i organisationer og kulturelle normer i samfundet kan sive ind i samtalerummet og komme til at definere det.

Der arbejdes med opmærksomhedspunkter omkring på dine muligheder og virkemidler i forhold til at skabe en transparens omkring præmisserne for det samtale- og læringsrum, som du har ansvar for

 

Modul 8: Afslutning af uddannelse og fremlæggelser af egen praksis

Indhold:

Som afslutning på uddannelsen udarbejder deltagerne en refleksionsrapport ud fra et samtaleforløb, som de selv har været tovholdere på. Rapporten afleveres til underviserne 14 dage før modulet.

På selve modulet medbringer hver deltager en videooptagelse fra samtaleforløbet, hvorfra der vises 15 minutters klip i plenum. Afslutningsvis giver underviserne en mundtlig feedback på både videoklippet og refleksionsrapporten.

Der sættes fokus på den læring, som er opnået i forløbet, og på deltagernes foretrukne stil. Vi kommer også omkring hvilket fremtidsperspektiv, den enkelte har for sin samtalepraksis.

Afslutning af uddannelsen og uddeling af uddannelsesbeviser.

 

 

 

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme