Supervisor uddannelsen – SIF – 8 moduler.

 

Modul 1: 

Det første modul tager afsæt i at introducere forløbet, underviserne og det teoretiske afsæt. Der fokuseres på de systemiske og narrative grundtanker, og de overordnede ideer om narrativ supervision udfoldes.

Vi vil arbejde med at definere begrebet supervision – hvad er supervision og hvad er det ikke? Snitflader og afgrænsning til fx rådgivning og terapi.

Vi aktiverer deltagernes egne erfaringer med god supervision og arbejder os ind I “den gode supervisors DNA”

Vi kigger på tips og tricks samt opmærksomhedspunkter i forhold til opstart af supervisionsgrupper og de studerende vil blive introduceret for ekstern bevidning som refleksionsform.

 

Modul 2: 

Dette modul sætter fokus på muligheder og faldgruber i forhold til at positionere sig som konsulent og supervisor på samme tid. Vi arbejder med begreber som organisationsforståelse, kontekstafklaring, loyalitet og neutralitet

Vi udfolder, hvordan man som supervisor bliver inviteret ind i mange slags virkeligheder, og hvordan man kan bestræbe sig på ikke blive suget ind i en totaliserende version af virkeligheden. Vi går på opdagelse i ideen om ”tilværelsens tre domæner” og ser på, hvordan disse tanker kan være hjælpsomme i supervision.

Modulet sætter også sproget på dagsordenen. Vi arbejder med sprogets kraft og definitionsmagt og bringer denne opmærksomhed ind i en øvelseskontekst med supervision i plenum.

 

  

Modul 3: 

Modulet udfolder de forskellige kontekster, som supervision kan indgå i.

Vi kigger på forskelle i forhold til det at arbejde med sagssupervision og det at arbejde med en mere personlig udviklingsorienteret supervision. 

Vi har fokus på, hvordan det er muligt, at arbejde med evnen til at improvisere, at arbejde med at skifte position og på hvordan det er muligt at arbejde med den personlige fortælling uden at krydse grænsen til det terapeutiske rum.

Modulet skærper vigtigheden af at have opmærksomhed på 1. og 3. persons perspektiv og vi kigger på, hvordan vi kan invitere de tavse stemmer og de stemmer, der ikke automatisk gives lyd, ind i rummet.

 

 

Modul 4: 

Modulet fokuserer på, hvordan man i sin rolle som supervisor kan arbejde med bevidst kropsligt funderet nærvær. Metodisk tages der udgangspunkt i mindfulness øvelser og teknikker, og der vil være fokus på, hvordan disse kan anvendes i supervisionsrummet. Formålet er også at give supervisor nogle redskaber til at arbejde med sin egen tilstedeværelse i supervisionsrummet.

En af fordele med at arbejde med dette er en større opmærksomhed på de balancer, som gør, at vi kan forebygge udbrændthed og stress. 

 

 

Modul 5: 

Modulet handler om at gøre brug af gruppen i supervisionsrummet. Hvordan kan vi involvere de forskellige stemmer i rummet, så de understøtter supervisandens viden og erfaringer og på samme tid hilse forstyrrelser velkommen.

Ideen om det reflekterende team introduceres og trænes, og vi kigger på forskellige måder at anvende teamet på.

Vi taler om ideer til supervisors handlemuligheder, hvis teamet ikke fungerer, og hvis sagen ikke synes at have sprækker til andre fortællinger.

Hvad er muligt for os at gøre, hvis supervisanden taler et determinerende og mangelfunderet sprog.

 

 

Modul 6: 

6. modul introducerer tanken om, at vi via metaforer, billeder og leg kan styrke funderingen af nye fortællinger og perspektiver.

Vi taler om hvordan kreativitet kan styrke revitaliseringen af det faglige fokus og samtidig styrke supervisandens viden om sig selv og sine værdier.

Modulet har fokus på de plots og identitetskonklusioner som supervisor har om sig selv.

Vi kigger på hvordan disse konklusioner kan have tendens til at invitere sig selv ind I supervisionsrummet, og hvordan vi kan have opmærksomhed på de effekter og virkninger vores egen fortælling om os selv har.

 

 

Modul 7: 

På dette modul arbejder vi med teorier om magt og diskurser.

Vi sætter fokus på, hvordan ideer fra teoretikere som Foucault og Deleuze kan hjælpe os med at udvide supervisionskonteksten.

Vi kigger på, hvordan magtstrukturer i organisationen (både formelle og uformelle) kan sive ind i supervisionsrummet og komme til at definere rummet.

Der arbejdes med opmærksomhedspunkter omkring lederens rolle i supervision.

Vi genbesøger tankerne om sprogets magt og supervisors indflydelse på at skabe et fordomsfrit supervisions- og læringsrum.

 

Modul 8: 

Som afslutning på forløbet udarbejder deltagerne en refleksionsrapport om et supervisionsforløb. Rapporten afleveres til underviserne 14 dage før modulet.

På modul 8 medbringer hver deltager en DVD-optagelse fra egen supervisionspraksis, hvorfra der vises 20 minutters klip i plenum.

Der sættes fokus på den læring, som er opnået i forløbet og hvilket fremtids perspektiv den enkelte har på sin praksis.

Vi arbejder med holdets / gruppens dynamik og trækker paralleller til, hvordan man kan arbejde med grupper I organisationer.

Afslutning, opsamling og evaluering.

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund